Algemene voorwaarden webshop Plezier voor je dier
 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van webshop Plezier voor je dier zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna:’Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door webshop Plezier voor je dier worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van webshop Plezier voor je dier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door webshop Plezier voor je dier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

Alle aanbiedingen van webshop Plezier voor je dier zijn vrijblijvend en webshop Plezier voor je dier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door webshop Plezier voor je dier. Webshop Plezier voor je dier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt webshop Plezier voor je dier dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage.

Webshop Plezier voor je dier heeft als betalingsmogelijkheid: Betaling geschied vooraf, tenzij anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen van webshop Plezier voor je dier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten. webshop Plezier voor je dier behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door webshop Plezier voor je dier.
 

Artikel 4. Levering 

De door webshop Plezier voor je dier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levertijd is bij webshop Plezier voor je dier gekoppeld aan de snelheid van betalen. Bestellingen worden, behoudens overmacht in welke hoedanigheid dan ook, binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden.

Indien (een gedeelte van) een bestelling onverhoopt niet op voorraad is, behouden wij ons een maximale levertermijn van 30 dagen voor, dit geldt ook voor bestellingen die nog genaaid moeten worden.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan webshop Plezier voor je dier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door webshop Plezier voor je dier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Webshop Plezier voor je dier garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u webshop Plezier voor je dier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft webshop Plezier voor je dier de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan webshop Plezier voor je dier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en webshop Plezier voor je dier, dan wel tussen webshop Plezier voor je dier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en webshop Plezier voor je dier, is webshop Plezier voor je dier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door webshop Plezier voor je dier.
 

Artikel 9. Persoonsgegevens 

Webshop Plezier voor je dier zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 

Artikel 10. Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft webshop Plezier voor je dier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat webshop Plezier voor je dier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan webshop Plezier voor je dier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

Artikel 11. Diversen 

Indien u aan webshop Plezier voor je dier schriftelijk opgave doet van een adres, is webshop Plezier voor je dier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan webshop Plezier voor je dier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruikt van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met webshop Plezier voor je dier.

Wanneer door webshop Plezier voor je dier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat webshop Plezier voor je dier deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met webshop Plezier voor je dier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door webshop Plezier voor je dier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Webshop Plezier voor je dier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 

Artikel 12. Geschillen 

Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken.

Mocht webshop Plezier voor je dier overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van webshop Plezier voor je dier om de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.
 

Artikel 13. Toepasselijk recht 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2019 - 2024 Plezier voor je dier | sitemap | rss